[TG] Hoa Ngộ Nha

Hoa Ngộ Nha


— Đam mỹ

— Đoản văn

[TG] Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông


[TG] Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử


  • Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú | Muối (Hoàn)
  • Phi Chức Nghiệp Bán Tiên | Kẹo Trà Sữa (On-Going)
  • Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot” | (On-Going)
  • Tra Trời Sinh | Muối (Hoàn)
  • Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì | Muối (Hoàn)

[TG] Xuân Nhật Phụ Huyên

Xuân Nhật Phụ Huyên