[TG] Trần Ấn – Thiên Thương

Trần Ấn / Thiên Thương 【 Đam Mỹ 】 Hoa Lạc Vị Thức Quân | Tử Đằng Tứ Ảnh Cung (Hoàn) ; Hàn Tâm Miêu Các (Hoàn) Loạn Thần | Huyết Dạ Lâu (On-Going) Loạn Thế Khuynh Quốc | Lạc Hữu Cung (Hoàn) Khế Ước Chuộc Tội | Windy House → Quỷ Linh Động (Hoàn) Thùy Chủ Trầm Phù […]