[TG] Live

Live 【 Đam Mỹ 】 Độn Nô Ác Chủ | Phong Nguyệt (On-Going) Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ | Phi Nguyệt: Q1 ; Q2 ; Q3 ; Q4 ; PN ; Q5 ; Q6 (TG Drop) Number 9 | Họa Thủy (Hoàn) 【 Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt 】 […]

[TG] Mộc Vũ Linh Âm

Mộc Vũ Linh Âm 【 Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt 】 Đạp Tuyết Tầm Mai | Vô Tâm (Hoàn) Kim Tuế Đông Phong | Thanh Du (Hoàn) Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường | Triêu Nhan (Hoàn) Hồng Diệp Vũ Thu Sơn | Mặc Nhiên (Hoàn) ; Thủy Trường Lưu (Hoàn) Quang Ảnh Cộng Bồi Hồi | Thủy Trường Lưu (Hoàn)